Our Classes

Massage Therapy
Massage Therapy

การนวดอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมถึงการนวดเพื่อความผ่อนคลายต่างๆ ทั้งนวดแผนไทย และ Aromatherapy ช่วยลดอาการปวดของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อต่างๆ รวมทั้งบรรเทาอาการปวดเมื่อยล้า บริเวณคอบ่าไหล่ ทำให้สามารถลดการใช้ยาแก้ปวดโดยไม่จำเป็น