March 20, 2022

News & Promotions

Hyperbaric Oxygen Therapy คืออะไร ?

การบำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง Hyperbaric Oxygen Therapy คืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทางเลือก ที่ใช้รักษาทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย หลักๆ มีทั้งหมด 14 โรค เช่น

อ่านเพิ่มเติม